tìm số tự nhiên n có 2 chữ số để 3n+1 và 4n+1 đều là các số chính phương

tìm số tự nhiên n có 2 chữ số để 3n+1 và 4n+1 đều là các số chính phương

1 bình luận về “tìm số tự nhiên n có 2 chữ số để 3n+1 và 4n+1 đều là các số chính phương”

 1. Giải 
  Vì n là số có 2 chữ số 
  => 10 <= n <= 99
    => 31 <= 3n+1 <= 298
  Mà 3n+1 là số chính phương
  => 3n+1 in {36 ; 49 ; 64 ; 81 ; 100 ; 121 ; 144 ; 169 ; 196 ; 225 ; 256 ; 289}
  => 4n+1 in {65 ; 133 ; 161 ; 225 ; 261 ; 341 ; 385}
  Mà 4n+1 là số chính phương
  => 4n+1 = 225
  => n = 56
  Vậy n = 56 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới