tìm số tự nhiên n để n mũ 2 + 4n là số nguyên tố

tìm số tự nhiên n để n mũ 2 + 4n là số nguyên tố

2 bình luận về “tìm số tự nhiên n để n mũ 2 + 4n là số nguyên tố”

 1. Giải 
  Có : n^2 + 4n = n(n+4)
  Vì n(n+4) là số nguyên tố => Một trong 2 số là 1 và số còn lại là số nguyên tố
  Mà số nguyên tố luôn lớn hơn 1 và n+4 > n
  => n = 1 và n+4 là số nguyên tố
  Với n = 1 => n+4=1+4 = 5 (là số nguyên tố) (chọn) 
  Vậy n = 1

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Nếu n = 0 thì : n^2 + 4n = 0^2 + 4 . 0 = 0 + 1 = 1 ( 1 không là số nguyên tố ) ( loại )
  @ Nếu n = 1 thì : n^2 + 4n = 1^2 + 4.1 = 1 + 4 = 5 ( 5 là số nguyên tố ) ( chọn )
  @ Nếu n > 1 thì
  Ta có :
  n^2 \vdots n ∀ n ( Do có dạng n.n )
  4n \vdots 2 ∀ n ( do chứa n \vdots n )
  => n^2 + 4n \vdots n ∀ n
  Mà n^2 + 4n > n ∀ n
  => Nếu n > 1 thì n^2 + 4n là hợp số ( vì có thêm 1 ước là n ) ( loại )
  Vậy n = 1 thì n^2 + 4n là số nguyên tố

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới