Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 4 dư 2, chia 9 dư 5. Số đó là

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 4 dư 2, chia 9 dư 5. Số đó làViết một bình luận

Câu hỏi mới