Tìm số tự nhiêu n biết (4n+2) chia hết cho (n+1)

Tìm số tự nhiêu n biết (4n+2) chia hết cho (n+1)Viết một bình luận

Câu hỏi mới