tìm x thuộc Z biết :-7/12<x-1/4<2/3

tìm x thuộc Z biết :-7/12<x-1/4<2/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới