tìm thương rồi sắp xếp chúng theo thứ tự từ lớn đến bé: 3/5:7/10; 35/77: -5/11; 9/16:9/8;-5/7:6/7;-105/22:35/11

tìm thương rồi sắp xếp chúng theo thứ tự từ lớn đến bé: 3/5:7/10; 35/77: -5/11; 9/16:9/8;-5/7:6/7;-105/22:35/11Viết một bình luận

Câu hỏi mới