Tìm tổng `x` sao cho: `-2020<=x<2021` `A.0` `B.1` `C.-2020` `D.2021`

Tìm tổng `x` sao cho: `-2020<=x<2021`
`A.0`
`B.1`
`C.-2020`
`D.2021`

2 bình luận về “Tìm tổng `x` sao cho: `-2020<=x<2021` `A.0` `B.1` `C.-2020` `D.2021`”

 1.      -2020 ≤ x < 2021 (x∈ZZ)
  ⇒ x∈{-2020;-2019;-2018;…;2018;2019;2020}
  Tổng x là:
          (-2020)+(-2019)+(-2018)+…+2018+2019+2020
  = (2020-2020)+(2019-2019)+…+(1-1)+0
  = 0+0+…+0+0
  = 0
  → Chọn: A) 
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. Ta có x in {-2020;-2019;-2018;…;2020}
  Gọi tổng các số x là S, ta có :
  S=(-2020)+(-2019)+(-2018)+…+2020
  S có số số hạng là :
  [2020-(-2020)]:1+1=4041( số số hạng )
  Tổng S có giá trị là :
  [2020+(-2020)].4041:2=0
  ->A

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới