tìm x,y a) x.y=-21 b ) x.y-3=-6 c ) (x-1.y+2=7 d )(2x-1).(2y +1)=-35

tìm x,y a) x.y=-21 b ) x.y-3=-6 c ) (x-1.y+2=7 d )(2x-1).(2y +1)=-35

2 bình luận về “tìm x,y a) x.y=-21 b ) x.y-3=-6 c ) (x-1.y+2=7 d )(2x-1).(2y +1)=-35”

 1. \text{a) Phân tích số -21 thành tích số:}
  -21 = -3 . 7
  – 21 = -7 . 3
  – 21 = -1 . 21
  – 21 = -21 . 1
  \text{Vậy: (x, y) = (-3; 7), (-7; 3), (-1; 21), (-21; 1).}
  b) xy – 3 = – 6.
  ⇔ xy = – 3
  \text{b) Phân tích số -3 thành tích số:}
  -3 = – 1 . 3
  -3 = -3 . 1
  \text{Vậy: (x, y) = (-1; 3), (-3, 1).}
  c) (x – 1)(y + 2) = 7.
  ⇒ (x – 1)(y + 2) ∈ Ư(7).
  ⇒ (x – 1)(y + 2) ∈ {-7; -1; 1; 7}.
  $\textit{Tới khúc này phải lập bảng nha. (máy tính làm không được)}$
  \text{Vây: (x, y) = (-6; -3), (0; 9), (2; 5), (8; -1).}
  \text{Bài còn lại làm tương tự.}
  $\textit{andychuongpham}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới