Tìm x,y Biết: x-3/y-4=3/4 x-y=5

Tìm x,y
Biết: x-3/y-4=3/4
x-y=5

2 bình luận về “Tìm x,y Biết: x-3/y-4=3/4 x-y=5”

 1. Có: (x-3)/(y-4)=3/4
  ⇒(x-3).4=(y-4).3
  ⇒4x-12=3y-12
  ⇒4x=3y
  ⇒  x/3=y/4 ( Tính chất tỉ lệ thức )
  Mà x-y=5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
                x/3=y/4= (x-y)/(3-4)= 5/(-1)= -5
  ⇒ x=3.(-5)=-15
  ⇒y=4.(-5)=-20
  Vậy, x=-15 và y=-20
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Ta có: x-3/y-4 = 3/4
        ⇒ x-3/3 = y-4/4 (Vì 2 phân số bằng nhau nên áp dụng nhân chéo)
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
       x-3/3 = y-4/4 = (x-3)-(y-4)/3-4 = x-3-y+4/3-4 = (x-y)+(4-3)/-1 = 5+1/-1 = -6)
  Từ đó suy ra:
      $\left \{ {{x-3/3=-6 ⇒x-3=-6×3=-18⇒x =-18+3=-15} \atop {y-4/4=-6⇒y=(-6×4)+4=-20}} \right.$ 
  Vậy x =-15; y =-20

  Trả lời

Viết một bình luận