tìm x;y biết: 4xy – 10x – 2y=2

tìm x;y biết:
4xy – 10x – 2y=2Viết một bình luận

Câu hỏi mới