tìm x,y thuộc z biết x+2/8=6/y+3=-3/4

tìm x,y thuộc z biết x+2/8=6/y+3=-3/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới