tìm x,y,z biết 2x=3y=4z , x+y+z=5/24 nhanh nhe mng

tìm x,y,z biết 2x=3y=4z , x+y+z=5/24
nhanh nhe mngViết một bình luận

Câu hỏi mới