Tìm `x,yinZZ` để: `xy+x-2y-5=0`

Tìm `x,yinZZ` để:
`xy+x-2y-5=0`Viết một bình luận

Câu hỏi mới