Tìm x Z biết a, -3 chia hết x +1 b, -5 chia hết (x-4)

Tìm x Z biết
a, -3 chia hết x +1
b, -5 chia hết (x-4)Viết một bình luận

Câu hỏi mới