Tính -123 + 5 .(x + 4 ) = -38 (3x. – 2 ) . 7³ = 2.7

Tính
-123 + 5 .(x + 4 ) = -38
(3x. – 2 ) . 7³ = 2.7Viết một bình luận

Câu hỏi mới