Tính : `17/16` `:` (`27/16` + `-11/4`)

Tính :
`17/16` `:` (`27/16` + `-11/4`)Viết một bình luận

Câu hỏi mới