Tính 5/5×8 + 5/8×11+…+5/92×95

Tính
5/5×8 + 5/8×11+…+5/92×95



Viết một bình luận

Câu hỏi mới