Tính : `a) 6/13 – 12/5 + 7/13 + 21/15 – 37 /38` ` b) -3/4 . ( 1/8 – 3/2 ) – 5/4 : ( 1/2 – 5/4 ) – 1/3 ` ( tính nhanh nếu có

Tính :
`a) 6/13 – 12/5 + 7/13 + 21/15 – 37 /38`
` b) -3/4 . ( 1/8 – 3/2 ) – 5/4 : ( 1/2 – 5/4 ) – 1/3 `
( tính nhanh nếu có thể )Viết một bình luận

Câu hỏi mới