Tính A bằng cách bỏ ngoặc rồi tính hợp lí: A = 2021 . (2023 – 1011) – 2023 . (-1011 + 2021)

Tính A bằng cách bỏ ngoặc rồi tính hợp lí:
A = 2021 . (2023 – 1011) – 2023 . (-1011 + 2021)

2 bình luận về “Tính A bằng cách bỏ ngoặc rồi tính hợp lí: A = 2021 . (2023 – 1011) – 2023 . (-1011 + 2021)”

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  A = 2021 . ( 2023 – 1011 ) – 2023 . [(-1011) + 2021]
  A = 2021 . 2023 – 2021 . 1011 + 2023 . 1011 – 2023 . 2021
  A = (2021 . 2023 – 2021 . 2023) + 1011(2023 – 2021)
  A = 0 + 1011 . 2
  A = 2022

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A=2021.(2023-1011)-2023.(-1011+2021)
   =2021.2023-2021.1011+2023.1011-2023.2021
  =(2021.2023-2023.2021)+(1011.2023-1011.2021)
  =2021.(2023-2023)+1011.(2023-2021)
  =2021.0+1011.2
  =0+2022
  =2022
  Vậy A=2022

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới