tính bằng 2 trường hợp ( 2x + 1 ) mũ 2 = 25

tính bằng 2 trường hợp ( 2x + 1 ) mũ 2 = 25

2 bình luận về “tính bằng 2 trường hợp ( 2x + 1 ) mũ 2 = 25”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  (2x+1)^2 = 25
  => (2x+1)^2 = (±5)^2
  @ Trường hợp 1 : 
  2x+1=5
  =>2x=4
  =>x=2
  @ Trường hợp 2 : 
  2x+1=-5
  =>2x=-6
  =>x=-3
  Vậy x∈{-3;2}

  Trả lời
 2. ( 2x + 1 )^2 = 25
  <=>( 2x + 1 ) ^2 = 5^2
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}TH1:2x+1=5\\TH2:2x+1=-5\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}TH1:x=2\\TH2:x=-3\end{array} \right.\)
  Vậy…..

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới