Tính bằng cách hợp lí 28/15×3/42-28/15×3/4

Tính bằng cách hợp lí 28/15×3/42-28/15×3/4Viết một bình luận

Câu hỏi mới