Tính bằng cách hợp lí a) A = (1+2+5+6+9+10+….+997 + 998) – (3+4+7+…+995+996) b) B = (109 – 1^2)(108-2^2)….(10-100^2)

Tính bằng cách hợp lí
a) A = (1+2+5+6+9+10+….+997 + 998) – (3+4+7+…+995+996)
b) B = (109 – 1^2)(108-2^2)….(10-100^2)

1 bình luận về “Tính bằng cách hợp lí a) A = (1+2+5+6+9+10+….+997 + 998) – (3+4+7+…+995+996) b) B = (109 – 1^2)(108-2^2)….(10-100^2)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  = 1 + (2 – 3 – 4 + 5) + (6 – 7 – 8 +9) + ….. + (994 – 995 – 996 + 997) + 998
  = 1 + 0 + 0 + 0 + ……. + 0 +  998
  = 1 + 998 = 999
  chúch học thi 10điểm

  Trả lời

Viết một bình luận