Tính bằng cahs hợp lí nhất: -9/43 x 4/-5 x 43/9 x 15

Tính bằng cahs hợp lí nhất:
-9/43 x 4/-5 x 43/9 x 15Viết một bình luận

Câu hỏi mới