Tính cộng trừ phân số khác mẫu: a, 3/-5 + -1/4 b, -2/5 + -1/-3 c, -5/9 – …. ai biết đề ghi vào cho mình với ạ d, -5/-8 – -1

Tính cộng trừ phân số khác mẫu:
a, 3/-5 + -1/4
b, -2/5 + -1/-3
c, -5/9 – …. ai biết đề ghi vào cho mình với ạ
d, -5/-8 – -1/4Viết một bình luận