Tính: D = `2^2/1.3 xx 3^2/2.4 xx 4^2/3.5 xx … xx 59^2/58.60`

Tính:
D = `2^2/1.3 xx 3^2/2.4 xx 4^2/3.5 xx … xx 59^2/58.60`Viết một bình luận

Câu hỏi mới