Tính giả trị biểu thức của biểu thức sau: -4/5 . 8/17 – 4/5 : 17/9 + 1 4/5 (1 4/5 này là hỗn số nha) giúp em chứ em ngu phân

Tính giả trị biểu thức của biểu thức sau:
-4/5 . 8/17 – 4/5 : 17/9 + 1 4/5 (1 4/5 này là hỗn số nha)
giúp em chứ em ngu phân số lắmViết một bình luận

Câu hỏi mới