Tính giá trị biểu thức sau A=3.2^3 + 2.5^2 +5.10 B=5.4^3 + 2.3 – 81.2

Tính giá trị biểu thức sau
A=3.2^3 + 2.5^2 +5.10
B=5.4^3 + 2.3 – 81.2

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức sau A=3.2^3 + 2.5^2 +5.10 B=5.4^3 + 2.3 – 81.2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=3.2^3 + 2.5^2 +5.10
  A=32,768+2.5^2+5.1
  A=32,768+2.25+5.1
  A= 44,118
  Vậy A=44,118
  B= 5 ⋅ 4 3 + 2 ⋅ 3 − 81 ⋅ 2   
  B = 5 ⋅ 64 + 2 ⋅ 3 − 162
  B = 320 + 6 − 162
  B = 326 − 162
  B = 164
  Vậy B=164

  Trả lời
 2. A = 3 · 2^3 + 2 · 5^2 + 5 · 10
  A = 3 · 8 + 2 · 25 + 5 · 10
  A = 24 + 50 + 50
  A = 124
  ————————————-
  B = 5 · 4^3 + 2 · 3 – 81 · 2
  B = 5 · 64 + 2 · 3 – 162
  B = 320 + 6 – 162
  B = 326 – 162
  B = 164

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới