Tính giá trị của biểu thức B=1,27×225+17,3×65+1,27×425

Tính giá trị của biểu thức
B=1,27×225+17,3×65+1,27×425Viết một bình luận

Câu hỏi mới