Tính hợp lí : a) – (123 – 1243) + ( 2345 – 1243 + 123 ) (123)

Tính hợp lí :
a) – (123 – 1243) + ( 2345 – 1243 + 123 ) (123)Viết một bình luận

Câu hỏi mới