TÍNH HỢP LÍ a) (-17) + (-23)+ 44 b) (-39) + (-16) + 39

TÍNH HỢP LÍ
a) (-17) + (-23)+ 44
b) (-39) + (-16) + 39

2 bình luận về “TÍNH HỢP LÍ a) (-17) + (-23)+ 44 b) (-39) + (-16) + 39”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (-17) + (-23) + 44                                b) (-39) + (-16) + 39
  =[(-17) + (-23)] + 44                                 =(-16) + (-39) + 39
  =(-40) + 44                                               =(-16) + [(-39) + 39]
  =4                                                             =(-16) + 0
                                                                   =-16

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (-17)+(-23)+44
  =-17-23+44
  =(-17-23)+44
  =-40+44
  =4
  b)(-39)+(-16)+39
  =-39-16+39
  =(-39+39)-16
  =0-16
  =-16
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới