Tính một cách hợp lí : a) ( -78) . 5 + 91 . (-78) + (-78) . 4 b) 18 . [ 20 – ( -100 ) ] + 20 . ( -18 )

Tính một cách hợp lí :
a) ( -78) . 5 + 91 . (-78) + (-78) . 4
b) 18 . [ 20 – ( -100 ) ] + 20 . ( -18 )

2 bình luận về “Tính một cách hợp lí : a) ( -78) . 5 + 91 . (-78) + (-78) . 4 b) 18 . [ 20 – ( -100 ) ] + 20 . ( -18 )”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)(-78). 5 + 91 . (-78)+(-78).4
  = (-78) . (5+91+4)
  = (-78). 100
  = -7800
  b) 18 . [20-(-100)]+20 . (-18)
  = 18 . [20+100]+20.(-18)
  = 18 . 120 + 20 . (-18)
  = (-18).(-120)+20.(-18)
  = (-18) . [(-120)+20]
  = (-18).(-100)
  = 1800

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:        a, (-78).5+91.(-78)+(-78).4
                                                    =(-78).(5+91+4)
                                                    =(-78).100
                                                    =-7800
                                               b,  18.[20-(-100)]+20.(-18)
                                                    =18.[20+100]+20.(-18)
                                                    =18.120+20.(-18)
                                                    =18.120+(-20).18
                                                    =18.[120+(-20)]
                                                    =18.100
                                                    =1800
                                       $#leoleo12$ 
                                                           
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới