Tính nhanh : `a)` `1/3` . `4/5` `+` `1/3` . `6/5` `+` `2/3` `b)` `(-5/6)` . `4/19` `+` (-7/12)` . `4/19` `-` `40/57`

Tính nhanh :
`a)` `1/3` . `4/5` `+` `1/3` . `6/5` `+` `2/3`
`b)` `(-5/6)` . `4/19` `+` (-7/12)` . `4/19` `-` `40/57`Viết một bình luận

Câu hỏi mới