Tính nhanh a,74.(-41)-41.26 b,-54.38+12.(-54)-50.(-54) c,-65.(87-17)-87.(17-65) d,87.(13-18)-13.(87+18)

Tính nhanh
a,74.(-41)-41.26
b,-54.38+12.(-54)-50.(-54)
c,-65.(87-17)-87.(17-65)
d,87.(13-18)-13.(87+18)Viết một bình luận

Câu hỏi mới