Tính nhanh : `c)` `3/7` . `9/26` `-` `1/14` . `1/3` `-` `1/7` `d)` `-5/13` . `5/9` . `(13/-5)` . `-18`

Tính nhanh :
`c)` `3/7` . `9/26` `-` `1/14` . `1/3` `-` `1/7`
`d)` `-5/13` . `5/9` . `(13/-5)` . `-18`Viết một bình luận

Câu hỏi mới