Tính theo cách thuận tiện nhất (nếu có thể) (-19)+(-121)+40

Tính theo cách thuận tiện nhất (nếu có thể)
(-19)+(-121)+40Viết một bình luận

Câu hỏi mới