Tính tỉ số phần trăm của x và y biết x=5cm y=16dm (làm tròn đến phần thập phân thứ nhất)

Tính tỉ số phần trăm của x và y biết x=5cm y=16dm (làm tròn đến phần thập phân thứ nhất)

2 bình luận về “Tính tỉ số phần trăm của x và y biết x=5cm y=16dm (làm tròn đến phần thập phân thứ nhất)”

Viết một bình luận