Tính tổng `-1 + 3 – 5 + 7 – … + 97 – 99`

Tính tổng
`-1 + 3 – 5 + 7 – … + 97 – 99`Viết một bình luận

Câu hỏi mới