Tính tổng các số nguyên x biết: – 35 < x 35

Tính tổng các số nguyên x biết: – 35 < x 35

1 bình luận về “Tính tổng các số nguyên x biết: – 35 < x 35”

 1. -35<x le 35
  ->x in{-34;-33;-32;-31;-30;….;32;33;34;35}
  => Tổng các số nguyên x là:
  (-34)+(-33)+(-32)+(-31)+….+33+34+35=35
  $\color{pink}{tryy}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới