tính tổng các số nguyên x biết – 4 < x < 6

tính tổng các số nguyên x biết – 4 < x < 6

2 bình luận về “tính tổng các số nguyên x biết – 4 < x < 6”

 1. **-4<x
  ->x in {-3; -2; -1; 0; 1; 2; …}(1)
  **x<6
  ->x in {5; 4; 3; 2; 1; 0; -1; -2; ….}(2)
  Từ (1)(2)=>x in {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
  Tổng các số nguyên là:
  (-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4+5
  =[(-3)+3]+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0+4+5
  =0+0+0+9
  =9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới