Tính tổng các số nguyên sau : c) – 100 < hoặc bằng x < hoặc bằng 50

Tính tổng các số nguyên sau :
c) – 100 < hoặc bằng x < hoặc bằng 50

1 bình luận về “Tính tổng các số nguyên sau : c) – 100 < hoặc bằng x < hoặc bằng 50”

 1. Giải
  Vì {(-100 <= x <= 50),( x in ZZ):} => x in {-100 ; -99 ; …. ; 49; 50}
  Tập hợp trên có số phần tử là :
  [50-(-100)] : 1+ 1 = 151 (phần tử) 
  Tổng các số nguyên x là :
  [50+(-100)] . 151 : 2 = -3775
  Đáp số : -3775 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới