Tính tổng sau B = 15/2.5 + 15/5.8 + …… + 15/203.206

Tính tổng sau B = 15/2.5 + 15/5.8 + …… + 15/203.206

1 bình luận về “Tính tổng sau B = 15/2.5 + 15/5.8 + …… + 15/203.206”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   B = 15/(2.5) + 15/(5.8) + ….+ 15/(203.206)
   B = 5 . (3/(2.5) + 3/(5.8) + ….+ 3/(203.206))
   B = 5. (1/2-1/5+1/5-1/8+….+1/203-1/206)
   B = 5. (1/2 – 1/206)
   B = 5 . 51/203
   B = 255/103

  Trả lời

Viết một bình luận