Tính và so sánh : 1. A= 1/2 x 2/3 + 3/10 và B= 7/8 – 1/4 x 3/2 2. C= 2/3 x 4/5 + 8/15 – 1/15 v

Tính và so sánh : 1. A= 1/2 x 2/3 + 3/10 và B= 7/8 – 1/4 x 3/2
2. C= 2/3 x 4/5 + 8/15 – 1/15 và D= 1/2 x 5/6 + 2/3 x 3/4
3. E= 3/10 x -7/10 + -1/2 x -7/50 + 1/4 x 3/25 – 1/100 và F= -3/2 x -7/10 + 1/4 x 7/5 + -1/20

1 bình luận về “Tính và so sánh : 1. A= 1/2 x 2/3 + 3/10 và B= 7/8 – 1/4 x 3/2 2. C= 2/3 x 4/5 + 8/15 – 1/15 v”

 1. 1)
  → Ta có :
  A = $\dfrac{1}{2}$ . $\dfrac{2}{3}$ + $\dfrac{3}{10}$
  ⇒ A = $\dfrac{2}{6}$ + $\dfrac{3}{10}$
  ⇒ A = $\dfrac{1}{3}$ + $\dfrac{3}{10}$
  ⇒ A = $\dfrac{10 + 9}{30}$
  ⇒ A = $\dfrac{19}{30}$
  → Ta lại có :
  B = $\dfrac{7}{8}$ – $\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{3}{2}$
  ⇒ B = $\dfrac{7}{8}$ – $\dfrac{3}{8}$
  ⇒ B = $\dfrac{4}{8}$
  ⇒ B = $\dfrac{1}{2}$
  → Ta dễ dàng thấy A > B.
  2)
  → Ta có :
  C = $\dfrac{2}{3}$ . $\dfrac{4}{5}$ + $\dfrac{8}{15}$ – $\dfrac{1}{15}$
  ⇒ C = $\dfrac{8}{15}$ + $\dfrac{7}{15}$
  ⇒ C = $\dfrac{15}{15}$
  ⇒ C = 1
  → Ta lại có :
  D = $\dfrac{1}{2}$ . $\dfrac{5}{6}$ + $\dfrac{2}{3}$ . $\dfrac{3}{4}$
  ⇒ D = $\dfrac{5}{12}$ + $\dfrac{6}{12}$
  ⇒ D = $\dfrac{11}{12}$
  → Ta dễ dàng thấy C > D.
  3)
  → Ta có :
  E = $\dfrac{3}{10}$ . ( – $\dfrac{7}{10}$ ) – $\dfrac{1}{2}$ . ( – $\dfrac{7}{50}$ ) + $\dfrac{1}{4}$ .
  $\dfrac{3}{25}$ – $\dfrac{1}{100}$
  ⇒ E = $\dfrac{- 21}{100}$ + $\dfrac{7}{100}$ + $\dfrac{3}{100}$ – $\dfrac{1}{100}$
  ⇒ E = $\dfrac{- 21 + 7 + 3 – 1}{100}$ = $\dfrac{- 3}{25}$
  → Ta lại có :
  F = – $\dfrac{3}{2}$ . ( – $\dfrac{7}{10}$ ) + $\dfrac{1}{4}$ . $\dfrac{7}{5}$ – $\dfrac{1}{20}$
  ⇒ F = $\dfrac{21}{20}$ + $\dfrac{7}{20}$ – $\dfrac{1}{20}$
  ⇒ F = $\dfrac{27}{20}$
  → Ta dễ dàng thấy F > E.
  5 sao nha

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới