Tổng của năm số tự nhiên bằng 156 . Ước chung lớn nhất của chúng có thể nhận giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?

Tổng của năm số tự nhiên bằng 156 . Ước chung lớn nhất của chúng có thể nhận giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?

1 bình luận về “Tổng của năm số tự nhiên bằng 156 . Ước chung lớn nhất của chúng có thể nhận giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi 5 là số tự nhiên đã cho là a1,a2,a3,a4,a5 ƯCLN(a1,a2,a3,a4,a5)là d Ta có:
  a1=dh[]1,a2=dk[]1,a3=dk[]1,a4=dk[]5 nên a1+a2+a3+a4+a5=d(dk[]1+dk[]2+dk[]3+dk[]4+dk[]5)
  do 156=d(k[]1+k[]2+k[]3+k[]4+k[]5) []d là ước 156
  k[]1+k[]2+k[]3+k[]4+k[]5 nên 5d[]156[]d[]31
  ƯCLN của 156 không vượt quá 31 là 26
  []của giá trị lớn nhất của d : 26
  (xảy ra khi chẳng hạn a1=a2=a3=a4=26,a5=52 )
  vậy ƯCLN có thể nhận giá trị lớn nhất là 52

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới