Tổng số trang của ba cuốn sách là 680 trang. Số trang của cuốn sách 1 bằng 2/3 số trang của cuốn sách thứ ba. Số trang của cu

Tổng số trang của ba cuốn sách là 680 trang. Số trang của cuốn sách 1 bằng 2/3 số trang của cuốn sách thứ ba. Số trang của cuốn sách thứ hai bằng 60% số trang của cuốn sách thứ ba. Tính số trang của mỗi cuốn sách? ( Lớp 6 )Viết một bình luận

Câu hỏi mới