Trên tia Bx lấy hai điểm A và C sao cho BA=2cm , BC = 3cm a) Trong ba điểm B, A, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính A

Trên tia Bx lấy hai điểm A và C sao cho BA=2cm , BC = 3cm
a) Trong ba điểm B, A, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tính AC?
b) Trên tia đối của tia Bx lấy điểm O sao cho OB=3cm . B có phải là trung điểm của OC không? Vì sao?Viết một bình luận