Trên tia Ox lấy 2 điểm A và sao cho OA= 2cm ; OB= 4cm. a, Tính độ dài đoạn thẳng AB. b, Chứng tỏ rằng A là trung điểm của đoạ

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và sao cho OA= 2cm ; OB= 4cm.
a, Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b, Chứng tỏ rằng A là trung điểm của đoạn thẳng AB.
c, Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy đỉnh C sao cho OC= 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng CA.
d, Gọi I là trung điểm của đoạn CO. So sánh IA và OC.Viết một bình luận