Trên tia Ox lấy 3 điểm A , B , C sao cho OA = 2 cm , OB = 6 cm , OC = 8 cm . a ) tính độ dài đoạn thẳng AB , BC b ) điểm B

Trên tia Ox lấy 3 điểm A , B , C sao cho OA = 2 cm , OB = 6 cm , OC = 8 cm .
a ) tính độ dài đoạn thẳng AB , BC
b ) điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao ?
Giúp mik với ! Ai nhanh + đúng + dễ hiểu + không làm tắt + làm theo cách lớp 6 sẽ được CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + 5 SAO !!!

1 bình luận về “Trên tia Ox lấy 3 điểm A , B , C sao cho OA = 2 cm , OB = 6 cm , OC = 8 cm . a ) tính độ dài đoạn thẳng AB , BC b ) điểm B”

 1. a) · Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên độ dài đoạn thẳng AB là:
  OA + AB = OB
   2   + AB = 6
           AB = 6 – 2
           AB = 4 (cm)
  · Vì điểm B nằm giữa hai điểm O và C nên độ dài đoạn thẳng BC là:
  OB + BC = OC
   6   + BC =  8
           BC = 8 – 6
           BC = 2 (cm)
  ______________________
  b)Độ dài đoạn thẳng AC là:
  AB + BC = AC
   4  +  2   = AC
    AC        = 6 (cm)
  Để điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC thì:
  AB = BC = $\frac{AC}{2}$ = $\frac{6}{2}$ = 3 (cm)
  Mà đoạn thẳng AB = 4cm ; BC = 2cm
  ⇒ AB $\neq$ BC
  Điểm B không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC.

  tren-tia-o-lay-3-diem-a-b-c-sao-cho-oa-2-cm-ob-6-cm-oc-8-cm-a-tinh-do-dai-doan-thang-ab-bc-b-die

  Trả lời

Viết một bình luận