Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm. a) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm.
a) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
c) Trên tia đối của tia Ox, lấy điểm C sao cho OC = 3,5 cm.Hỏi điểm nào là trung điểm của AC?

2 bình luận về “Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm. a) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao”

 1. [ Tự vẽ hình ]
  a) Trên hình vẽ ta có : OA + AB = OB
                                       3,5 cm + AB = 7 cm 
                                                        AB = 7 cm –  3,5 cm
                                                        AB =  3,5 cm
  => Vì OA = AB = OB : 2 = 7 cm : 2 = 3,5 cm 
  => Điểm A là trung điểm đoạn thẳng OB
  b) Trên đoạn thẳng AC ta thấy : OC + OA = AC 
                                                          3,5 cm + 3,5 cm = AC 
                                                                      7 cm           = AC 
  => OC = OA = AC : 2 = 7 cm : 2 = 3,5 cm 
  => Điểm O là trung điểm đoạn thẳng AC
  @Hel
   

  Trả lời

Viết một bình luận