trong các cách viết sau cash viết nào cho ta phân số A.-7/0 B. 1,2/3 C. 0/3 D. 2,3/-1,5

trong các cách viết sau cash viết nào cho ta phân số
A.-7/0
B. 1,2/3
C. 0/3
D. 2,3/-1,5Viết một bình luận

Câu hỏi mới