tung đồng xu 2 mặt mặt sấp s mặt ngửa l 1 lần nêu các kết quả có thể xảy ra đối vs mặt xuất hiện của đồng xu? viết tập hợp c

tung đồng xu 2 mặt mặt sấp s mặt ngửa l 1 lần
nêu các kết quả có thể xảy ra đối vs mặt xuất hiện của đồng xu?
viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối vs mặt xuất hiện của đồng xuViết một bình luận

Câu hỏi mới